Björköböcker

Här följer en fyllig lista över vad som hittills har skrivits om Björkö i böcker och tidskrifter. Listan, som även innehåller några väsentliga skrifter om Arholma och Väddö, har ställts samman av Jerker Persson, Öster Edsvik. Han är tacksam för upplysningar om skrifter om främst Björkö som saknas i listan. Hans adress är jerker.persson@outlook.com och telefon 070 754 42 24.

Andersson, Karl H
Arholma
1955. Författaren skriver i förordet att  ”sekelskiftets arholmaliv var typiskt för stora delar av skärgården; det löpte traditionsenligt sedan århundraden tillbaka. Det borde intressera en del, såväl nu som framdeles.” Omslag av Harald Lindberg. Arholma-Kalle har skrivit ytterligare två böcker med skildringar från bl a Arholma.

Andersson, Thorsten — Göransson, Sölve (red)
Bebyggelse-historisk tidskrift 4/1982: Äldre territoriell indelning i Sverige.
1982. Här finns inget specifikt om Björkö-Arholma, men tidskriften ger en kvalificerad och  ändå ganska lättillgänglig presentation av den äldre territoriella indelningen i Sverige. Bl a Birger Lundberg: Äldre indelningssystem i Uppland samt Björn Ambrosiani: Hundare, skeppslag och fornlämningar.   Ett par äldre, akademiska standardverk om detta ämne är Carl Gustaf Styffe: Skandinavien under unionstiden (1911,  tredje omarbetade upplagan) samt Tunberg, Sven: Studier rörande Skandinaviens äldsta politiska indelning (1911).

Antikvariska studier II: Norrtäljetrakten under forntiden. En översikt.
1945. Riksantikvarieämbetet. Redovisar fornminnen i Norrtälje och elva socknar i Roslagen, bl a Björkö-Arholma (som saknade fasta fornminnen, enligt denna inventering).

Arholma-brev.
En årskrönika som kommit ut i 27 häften; under åren 1981-1985 med titeln Vinterbrev från Arholma, sedan med titeln Arholma-brev. Sylvia Manners och Magnus Uggla har medverkat i redaktionsgruppen för samtliga utgåvor. Åren 2000–2004 var det ett uppehåll i utgivningen, som upphörde med 2012 års utgåva. Rik på lokal– och personhistoria.

ArkivinventeringenRapporter från Björkö-Arholma socken.
1999. Utgiven av Norrtälje kommuns stadsarkiv. Redovisar resultatet av den by– och gårdsinventering som stadsarkivet genomförde i Björkö-Arholma 1999.

Auger, Kurt
Ett sommarbageri i Stockholms skärgård.
1971. Denna 2-betygsuppsats i folklivsforskning handlar om det sommarbageri som låg i Backa från början av 1950-talet fram till några år in på 1970-talet.

Axell, Åke
Önamn och strandnamn runt Arholma och Idö i gamla kartor.
Artikel i årsboken Rospiggen 1991.

Barkman, Lars (red)
Berättelse över tredje nordiska barnavårdskongressen i Stockholm.
1927. Bl a en faktarik artikel om en utflykt till Barnens Ö den 10 juli 1927.

Berg, Ingvar Himlalotsen.
Harald Lindbergs kormålningar i Björkö-Arholma kyrka.
2001. C-uppsats vid Konsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Uppsatsen kom ut i en bearbetad version 2004.

Berg, Kerstin G:son
Med hoppet som ankare. En redaresläkt i Roslagen under 1800-talet.
1971. Detta är en 24-sidig artikel som ingår i RIG 1971, Tidskrift utgiven av Föreningen för svensk kulturhistoria. Mycket om Finala by på Björkö.

Berg, Kerstin G:son
Redare i Roslagen. Segelfartygsrederier och deras verksamhet i gamla Vätö  socken.
Nordiska museets Handlingar 100. 1984. Denna doktorsavhandling ger en utförlig beskrivning av våra öars sjöfartshistoria. Oundgänglig för den som är intresserad av Björkö-Arholmas historia.

Berg, Kerstin G:son
Sandstenshygge på Björkö-Arholma.
1954. Detta är en stencilerad akademisk avhandling som inte har kommit ut i tryck.

Bergman, Gunnar
Kattögs Gustaf berättar.
Artikel i årsboken Rospiggen 1948. Många minnen från Arholma och Björkö.

Bergström, L
Kulturbild från nordöstra hörnet af Stockholms skärgård.
1915. Denna artikel (16 s), som ingår i boken Läsning för svenska folket, handlar om Björkö. Författaren beskriver öns natur, bebyggelse och näringar.

Bernhard, Carl GustafHuset på höjden. Självbiografiska anteckningar.
2000, Atlantis. Carl Gustaf Bernhard var gift med sångerskan Gurli Lemon Bernhard. De bodde sommartid i Sjövik, Marum.

Beskrifning till Kartan öfver Bro och Vätö skeppslag.
1910. Upprättad i Rikets allmänna kartverk. Ger översiktlig information om bl a Björkö byars ägoinnehåll och storlek.

Bjerver, Kjell
Björköadelns föga blåblodiga gener.
1994. 84-sidig datautskrift, troligen i få ex. Ett ex finns i Norrtälje stadsarkiv. En omfattande personhistorisk och genealogisk redogörelse med utgångspunkt från en gravsten på Vätö kyrkogård. Mycket om Stridsby.

Björklund, Anders – Björklund, Ulf – Garnert,  Jan – Åström, Björn
Från skärgårdsbygd till fritidsdröm. Några drag i omvandlingen av byn Marum, Björkö-Arholma.
1979, Statens  Sjöhistoriska Museum. Upplaga 500 ex. Rikt illustrerad med bilder på hus och planlösningar.

Björklund, Ulf
Fritidsdrömmen. Ideal och verklighet i östsvensk skärgårdsbygd.
1983. Denna 20-sidiga artikel om Marum ingår i boken ”Svenska livsstilar. Om naturen som resurs och symbol”.

Björkö-Arholma Elektriska Aktiebolag.
1937. En 12-sidig broschyr i vilken Folke Holm i Marum beskriver hur Björkö-Arholma elektrifierades.

Björnerstedt, Birger
Ölåtar och spelmän. Traditioner från ”Gåsvikarn” till ”Mosse-Fridolf”.
1981. Bl a presenteras Anders Eriksson, Sengsmyrs-Ante, från Rumshamn. Upplaga 500 ex.

Borgström, Harriet – Johansson, Kerstin
Skärgårdsmat i    gången tid.
1971. 2-betygsuppsats i folklivsforskning. Bland uppgiftslämnarna finns Blenda Fritjoffson, Finala Gård och Paulina Österberg, Simpnäs. Även  i Gastronomisk kalender 1974.

Brunius, Teddy
Harald Lindberg.
1966. En lång och rikt illustrerad artikel som ingår i Julpost 1966, Postens jultidning.

Börjeson, Martin – Hofsten, Annika
Kollo 1885-1985.
1985. Minnesbilder från de första hundra åren. Bland annat om Barnens Ö.

Cederblad, Carl Olof
Dom högg i sten.
Berättelser om Finnala stenhuggeri 1907-1923.  Artikel ur årsboken Rospiggen 2002.

Cederblad, Carl Olof
En vykortsresa längs arholmaleden.
Artikel i årsboken Rospiggen 2004.

Cederblad, Carl Olof
M/S Alabamas grundstötning och bärgning.
Artikel i årsboken Rospiggen 2006. Grundstötningen inträffade vid Simpnäs.

Claesson, Claes — Thålin, Harry
Notiser om Roslagens bondeseglation.
Artikel i Sjöhistorisk årsbok 1948.

Clemensson, Hans
Rumshamns kyrkogård. En skärgårdskyrkogårds historia.
1976. I förordet står det att denna ”uppsats utgör ett försök till en systematisk beskrivning av Rumshamns kyrkogårds i Björkö-Arholma församling historia.”

Eldvik, Berit
Arholma. Skärgårdskultur i förändring. Agnes Westerbergs uppteckningar.
1992. En bred dokumentation av livet på Arholma. Agnes Westerberg (1888-1959) var lärarinna på ön.

Elenborg, Lars
Svitjods saga eller när Svears, Göters och  Vendes rike blev Sverige och Stockholm dess huvudstad.
1998. I boken finns bl a kapitlet ”Där vågorna kluckar mot strand”, i vilket författaren belyser farvattnen kring Väddö och Björkö-Arholma samt deras betydelse för Sveriges tillkomst.

En hälsning till församlingarna i ärkestiftet 1979/80.
1979.  Bl a artikeln ”Harald Lindbergs kyrkliga konst” av Teddy Brunius, som var sommarboende i Utanå.

Ericsson, Eliord
Minnen från Björkö. Kapten Eliord Ericsson berättar.
Artikel i årsboken Rospiggen 1948.

Ericsson, Maria
Marum.
Utan årtal. 6-sidig folder i serien Naturreservat i Stockholms län.

Fataburen. Kulturhistorisk Tidskrift.
Häfte 1/1909. Innehåller bl a David Ljungdahl: ”Fiskebod” vid Backa, Väddö, Uppland.  Boden avbildas med 3 illustrationer (och finns som modell i Nordiska Museets förråd).

Forssander, Christer — Åstbom, Pia (utgivare)
So long! 28 brev från Arholma.
2013, Arholma båk HB. Arholma-Kalle (Karl H Andersson) skrev närmare 300 krönikor (Arholma-brev) i Norrtelje Tidning från början av 1950-talet till och med 1973. Här ett urval som skildrar äldre tiders liv på Arholma i vardag och söcken. Flera noteringar om Björkö.

Friberg, KristinaSkeppsporträtt – inte bara en tavla.
1995. En utställningskatalog utgiven av Roslagsmuseet. I skriften presenteras skeppsporträttörer och skeppsporträtt. Flera av fartygen hörde hemma på Björkö eller Arholma.

Frödin, Rose-Marie – Rehn, Mats
Vi på Ö – om Skeppsmyraön.
2007.

Fördjupad översiktsplan för skärgården i Norrtälje Kommun 2005-2015.
2005. I planen finns bl a en noggrann redovisning av förutsättningarna för att omvandla Arholma till ett prioriterat skärgårdssamhälle.

Förslag till lämplig lokalisering av en anläggning för rörligt friluftsliv på Björkö.
1982. Stencilutgåva (112 s) från Norrtälje kommuns planeringskontor.

Garnert,  Jan
I dialog med historien. Om samtid och sjöfartshistoria i skärgårdsbyn Marum.
1994. Utgiven av Sjöhistoriska museet. Ett avsnitt heter Marum förr och nu och innehåller    bl a kapitlen Marumsborna blir fraktseglare samt Fartygsbyggandets och sjöfartens storhetstid.

Grosin, Mattias – Orzolek, Urban
Barnens judiska ö. Glämsta sommarkoloni 100 år.
2009. En omfattande och rikt illustrerad krönika om Glämsta-kolonin.

Gustavsson, Edvin
Anteckningar om Väddö socken.
1977. Upplaga 100 ex.  Bl a kapitelrubrikerna ”Medeltida väddöbor” och ”Väddö på 1550-talet”.

Gustavsson, Edvin
Folksägner och folktro i gamla Väddö.
Ingår som uppsats i Upplands fornminnesförenings tidskrift 1936.

Gustavsson, Edvin
”Korvtåget” och annat historiskt från Roslagen.
1937. Andra, tillökade upplagan. Bl a behandlas Björkö-Arholma socken under rubriken ”Ur Roslagssocknarnas historia”. Texten om Björkö-Arholma saknas i första upplagan från 1933.

Gustavsson, Edvin
Kungabrev och andra Roslagens dokument
1971. Upplaga 200 ex. I kapitlet ”Rodens” indelning diskuteras bl a Birke tinglag och dess omfattning.

Gustavsson, Edvin
Roslagen under medeltiden. Bygd, städer socknar.
1967.  Upplaga 300 ex.  Bl a ett separat avsnitt om Vätö (med Björkö).

Gustavsson, Edvin
Ryssåret 1719 och annat i Roslagen.
1968. Upplaga 200 ex. I boken finns bl a ett avsnitt som redovisar rysshärjningarnas skador i byarna på Björkö.

Gustavsson, Edvin
Väddö socken.
Första delen. 1956. Upplaga 210 ex. En andra, översedd upplaga kom ut 1958 (350 ex). Underrubriken lyder: ”Om dess byar och bönder, dess präster, länsmän och klockare, dess tolvmän och kyrkvärdar, dess fattiga och rika, dess bebyggares öden och besvärligheter i gångna tider, näringar på land och sjö, gamla seder, bruk, sägner och folkmål m.m.” Bl a om Salnö, Samkarby, Backa, Byle och Lervik.

Gustavsson, Edvin
Väddö socken (II:1 samt  II:2).
1959 resp 1960. Bl a om Salnö, Samkarby, Backa. Byle och Lervik.

Gustavsson, Edvin
Väddö socken. Register– och tilläggsband.
1973. Upplaga 200 ex. En (oumbärlig) registervolym till Edvin Gustavssons böcker om Väddö socken.

Gårdstedt, Hanna
Redargårdarna på Björkö-Arholma. En berättelse om redaradeln i Roslagen. 2007, Länsstyrelsen (Rapport 2007:25). Kom ut i samband med att Blekunge redargård förklarades som byggnadsminne.

Hammerman, KatarinaFärden går vidare.
1970, Författarens förlag, Björkö. Katarina Hammerman föddes på Ormsö. Hon kom till Sverige 1939 och bodde  på Björkö, där hon var lärarinna. I boken finns bl a ett skolkort från 1963 med första- och andraklassare i Kulla skola.

Harald Lindberg.
1978. En skrift utgiven för en retrospektiv minnesutställning i Konstakademien.  Bl a en inledande artikel av Teddy Brunius.

Harald Lindberg 100 år.
2001. Utgiven av Roslagens fornminnes- och hembygdsförening som nr 15 i skriftserien Hundare och Skeppslag. Bl a Teddy Brunius: Harald Lindbergs gärning samt Märta Lindberg-Freund: Konstnären som pappa.

Harald Lindberg. Konstnär med sjömannens öga för skutan, havet, vädret och vinden.
2004, Roslagens Sjöfartsminnesförening.

Hauffman, Ulla-Bella
Familjesagan. En aldrig berättad historia.
2010. Privatutgåva i liten upplaga. Författaren berättar en del av sin egen släkthistoria, särskilt om mormoderns tragiska livsöde på Björkö.

Hedenstierna, Bertil
Skärgårdsöar och fiskekobbar.  Natur, bygd och näringsliv i Stockholms skärgård. Del I: Norra skärgården genom tiderna.
1989. I denna mycket genomarbetade bok finns bl a ett kapitel om Arholma och Idö.

Hedström, Erland
Kring ett stenbrott.
1952. Artikel i tidskriften Vi, augusti 1952, om Finnala stenbrott. Erland Hedström har ägt Simpnäs redargård.

Helmersson, Bertil
Lyhundra —  en parentes.
1996.  Bl a om hur Björkö-Arholma höll på att hamna i Lyhundra inför storkommunreformen 1952.

Holm, Lars
Natur i fyra väderstreck.
2012.  En naturdagbok med texter och konstnärligt högklassiga bilder om bl a Björkö.

Hulting, J
Ryssarnas härjningar på Sveriges östra kust åren 1719-1721.
1913.

Hylander, Kristoffer
Aktionsplan för biologisk mångfald.
1998. Utgiven av Norrtälje kommun. Denna omfattande aktionsplan (171 s) är rik på fakta om naturen i Norrtälje k:n, bl a om känsliga biotoper samt djur- och växtarter. Antogs av kommunfullmäktige 29 sep 1997.

Händel, Sture
Galeasen Wälgångens strandning vid Simpnäs år 1824.
Artikel i årsboken Rospiggen 1985.

Jansson, Gösta (text och bild)
Från Arholma till Svenska Högarna. Bildsvep av livet i Roslagens skärgård.
1977. Ett slags bildalbum med fina svart-vita fotografier. Ca 60 bilder med korta bildtexter från Arholma.

Jansson, Mattias – Larsson, Per
Arsläjan. Naturinventering av en kustnära barrskog.
1995. I serien Naturvård i Norrtälje kommun. Upplaga 500 ex. I skriften finns bl a artlistor över kärlväxter, mossor, lavar och vedsvampar på Arsläjan samt redovisning av en översiktlig inventering av fågelfaunan.

Jonson, Erik
Skärgårdskriget. Rysshärjningarna 1719.
1961, Rabén & Sjögren. Kom ut i en andra upplaga 1990.

Julhälsning till församlingarna i ärkestiftet.
1933. Bl a Gunnar Sjöfors: En sjömansbygd. Artikeln handlar om Vätö och Björkö-Arholma. Sjöfors var komminister i Björkö-Arholma församling.

Karlsson, Karl Georg
Björkö Konsumtionsförening 1908-1983.
1983. 8-sidigt stencilerat häfte, tryckt i 200 ex.

Klein, Ernst
Matts Holmers. Fiskardräng, ”Ostindisk capitain”, godsägare i Roslagen.
Ingår i Erixon, Sigurd—Wallin, Sigurd: Svenska kulturbilder. 1931.

Koesoemah, Marianne m flBjörkö-Arholma kyrka och Arholma kapell.
1981. Ingår som nr 184 i serien Upplands kyrkor.

Kriland, Christel
Simpnäs redargård, Björkö-Arholma.
1986. Stenciltryck. 17 s. På titelbladet står det: ”Liten historik på begäran av Länsantikvarie Anders Hedman med kollegor från länsstyrelsens kulturenhet i Stockholm vid ett årligt studiebesök på Simpnäsgården och med tacksamhet utförd 1986.”

Krona, Kurt
Släkttavlor och ägarförteckningar för vissa av Björkö-Arholmas redar- och skeppargårdar från slutet av 1600-talet till våra dagar.
1997. Utgiven av Björkö-Arholma Sjömannaförening. Omfattar dessa gårdar: Hagas (Arholma 17:1), Lassa (Arholma 1.34, Simes (Arholma) 1:119, Blekunge, Finnala, Glämsta, Kulla, Marum (söder), Marum (öster), Mulnäs, Simpnäs, Skenninge och Stridsby

Krona, Kurt – Brandt, Nils-Sture
Kommentarer till Karta över Björkö-Arholma.
1997.  Gavs ut av Björkö-Arholmaortens  intresseförening och Björkö-Arholma Sjömannaförening som ett komplement till den karta över Björkö-Arholma som trycktes 1996.

Källskog, Margareta
Ålfiske vid Upplandskusten. Uppteckningar och bilder från fiskeplatsen Sennebyhaken på Väddö 1981.
Särtryck ur Svenska Landsmål och Svenskt folkliv 1982. Handlar om familjen Andersson i Bylehamn och deras ålfiske vid Senneby Hak.

Larsson, Björn
Redarhem i Roslagen.
1993. Artikel i Antik & Auktion nr 9/1993 om redargården Blekunge på Björkö.

Larsson, Curt (foto) – Jonsson, Rune (text)
Kollo på Barnens Ö.
1984, LT:s förlag.

Lefrell, Gunnar
Bland bryggor och båtar på Björkös och Väddös ”västkust”.
Del 1: Glämsta brygga. 2011. Detta är en lång artikel i nr 2/2011 av tidningen Skärgårdsbåten. Den innehåller mycket information om ångbåtstrafiken på Björkö, särskilt de båtar som anlöpte Glämsta kolonibrygga.

Lefrell, Gunnar
Bland bryggor och båtar på Björkös och Väddös ”västkust”.
Del 2. 2011. Detta är en lång artikel i nr 4/2011 av tidningen Skärgårdsbåten. Den innehåller mycket information om ångbåtstrafiken på Björkö. Mycket om Marums brygga, Mulnäs brygga, Edsviks brygga, Kungsbryggan (vid Väster Edsvik), Sandvikens brygga och Backa brygga.

Lemon-Bernhard, Gurli
Jag ärvde en sångskatt.
1992, Wiken. Memoarbok. Gurli Lemon-Bernhard, som var opera- och operettsångerska, bodde sommartid i Sjövik, Marum. Några avsnitt i boken handlar om livet där.

Lilja, Kersti
Simpnäs redargård.
2006, Stockholms läns museum (Rapport 2006:9). Studie av och förslag till restaureringsåtgärder för huvudbyggnaden och flygeln på Simpnäs redargård, Simpnäs 2:61, Björkö-Arholma socken, Norrtälje kommun.

Lindberg, Arthur
Rekonstruktion av en gammal vattenväg tvärs södra Björkö från Rumshamn till Tofladen.
Artikel i årsboken Rospiggen 1985. Illustrerad med en intressant karta.

Lindberg, Harald
Kontur av barndomen.
Artikel i årsboken Rospiggen 1948.

Lindqvist, Karl
Där jag och fäder vandrat.
1958. Karl Lindqvist (1897-1964) levde hela sitt liv på Björkö. I boken beskriver han stort och smått på ön, och han porträtterar många gamla björköbor. Den här boken är oumbärlig för var och en som är intresserad av ”gamla tider” på Björkö.

Ljunggren, Hans (red)
Himmelska lador och jordiska tempel.
Missionshus och församlingar anslutna till Svenska missionsförbundet i skärgårdskommunerna från Södertörn till Roslagen. 1985. Här finns uppgifter om Björkö missionsförsamling och om Björkös missionshus (bönehus).

Ljungström,  John – Nordlund, Hilmer
Det seglade en Björkö-brigg. Fragment från sjöfartsnäringens tid i Björkö-Arholma under 1800- och början av 1900-talet.
1939. Boken innehåller bl a kapitlen Gamla skeppare, När man byggde fartyg på Björkö och Arholma samt Segelfartyg, hemmahörande i Björkö-Arholma. En andra, oförändrad upplaga kom ut 1968.

Lundin, Berndt
En fågelinventering vid Finnalafjärd, Björkö, Norrtälje k:n, Stockholms län.
1973. En 47-sidig stencilutgåva. Inventeringen genomfördes 1972.

Lundin, Berndt (red)
Björköskutan. En fakta- och minnesskrift över segelskutor hemmahörande i gamla Vätö socken.
1990-1997. Åtta stencilerade häften, utgivna av Björkö-Arholma Sjömannaförening. Häftena innehåller: Skonerten Fama; Barkskeppet Agda; Slupen Concordia av Marum; Agdas stapelplats; Skonerten Niord; Skonerten / Briggen India; Skonerten Janeiro af Dyvik; Barkskeppet Victoria.

Lundin, Berndt
Briggen Margrethas förlisning vid Torö –  ett dystert 100-årsminne.
Artikel i Toröbladet nr 2/1988. Briggen Margretha byggdes i Marum av skepparen Anders Ahlström i Östergården i Söder-Marum.

Lundvall, Sven
Bildhistorisk resa genom Wäddös byar i forna tider.
Utan årtal. Väddö skildras genom gamla fotografier, intressanta bildtexter och kartor. Här finns bilder från Salnö, Backa och Lervik.

Löfstad, Carl-Teodor
Grynnor
1937. Ett slags nyckelroman som utspelar sig på Björkö. Ort- och personnamn är förvrängda verkliga namn, t ex Tracka = Backa, Serum = Marum.

Magnusson, Rolf
Ett fängslande öde.
2002. Den här boken bygger på ett brev från 1838, som hittades på en vind på       Arholma. Brevet kom att avslöja ett märkligt människoöde med anknytning till ön.

Malm, Einar
Sprängda horisonter.
1964. I denna diktsamling finns dikten ”Med M/S Slite till Mariehamn”, som skildrar en färd mellan Simpnäs och Åland.

Mattsson, Christina
Lille Bror Söderlund. Tonsättare och viskompositör.
2000, Atlantis. Bl a om Söderlunds korta äktenskap med Christel Hedström, vars familj ägde Simpnäs redargård. Söderlund komponerade flera visor inspirerade av besöken i Simpnäs.

Mattsson, Vilhelm
Väddö. En skärgårdssockens historia. 1960.
Här finns noteringar även om Björkö. En utökad upplaga kom ut 1991.

Morger, Kerstin
Kulturminnesvårsprogram för Norrtälje kommun.
1-2. 2 vol. 1996 respektive 1990. Del 1 innehåller en ”kommuntäckande historik” med avseende på värdefulla miljöer och byggnader. Del 2 fördjupar beskrivningen i olika områden, bl a Björkö-Arholma.

Nilson, Gunilla
Marum väderkvarn.
Antikvarisk medverkan vid restaureringen av väderkvarn i Marum, Marum 3:3, Björkö-Arholma socken, Norrtälje kommun, Uppland. 2009, Stockholms läns museum. (Rapport 2009:34). Om kvarnens byggnadshistoria och restaurering.

Oreland, Lars
Lotsverksamheten i Arholma / Simpnäs.
Artikel i årsboken Rospiggen 1999.

Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 1942.
I årsboken finns Jöran Sahlgrens artikel ”Ortnamnen kring Barnens Ö” (4 sidor), som även publicerats i Barnens Dagblad 1938.

Persson, Jerker
Bilden på Niord.
Om vad en dramatisk reportagebild på björköskonerten Niord har att berätta. Artikel i årsboken Rospiggen 2009.

Persson, Jerker
Björköbygden i böckernas värld.
2014. En bibliografi som förtecknar böcker, skrifter och artiklar om björköbygden i Norrtälje kommun.

Persson, Ola
Harald Lindberg. Konstnären mellan hav och himmel.
1989. Artikel i Antik & Auktions bilaga Vår konst (nr 4/1989).

Pettersson, Monica
Kustens strandområden – en kartläggning av naturvärden och exploatering.
2003. Skriften är resultatet av en inventering av Norrtälje kommuns strandområden, bl a Björkö och Arholma, som genomfördes 2001.

Pettersson, BrorBåtsmän i Vätö socken.
Fakta om Södra Roslags 1:a båtmanskompani och rotar på Vätö och Björkö. 2004. Skriften är utgiven av Vätö Hembygdsförening.

Rapp, Birgitta (red)
Nära havet. Harald Lindberg.
1901-1976. 1988. En katalog som gjordes för en vandringsutställning (1988-1990), som arrangerades av Länskonstmuséet i Södertälje och Stiftelsen Stockholms läns museum.

Reiher, Carl Henric (red)
Norrskärgård.
1994, Skärgårdsstiftelsens årsbok. Bl a Birger Eriksson: Med dragspel till Arholma, Ahlbom, Johan: Simesgården på stiftelsens tid samt Berit Eldvik: Ständigt nya famnar (om en dagbok som Simes-Wille på Arholma skrev).

Rosen, Kristina
Estlandssvenskarna som kom till Roslagen.
1992. Bl a om de estlandssvenskar som bosatte sig på Björkö och Arholma.

Rosen Norlin, Margit
Skolorna på Björkö-Arholma fylldes med barn från Estland.
2007.  Artikel i tidskriften Kustbon nr 1/2007, utgiven av Estlandssvenskarnas kulturförening Svenska odlingens vänner.

Roslagens konstnärsgille 25 år.
1980. Bl a artikeln ”Vrak i Svarthålet”, i vilken Inga Wennerström återger vad Harald Lindberg berättade om det finska fartyget Heras grundstötning 1919 vid Svarthålsbergen nära Rumshamn.

Rospiggen.
Årsbok utgiven av Roslagens Sjöfartsminnesförening sedan 1940. Rik på sjöfarts- och personhistoria, bl a från Björkö-Arholma. Några intressanta artiklar om björköbygden redovisas separat i denna förteckning.

Sandberg, Eva-Lisa
Minnen från ”Harnäsarn”.
En artikel i Rospiggen 2014 om sjökaptenen S. E. Johansson, Harnäset, Björkö.

Sandström, Annika
Siri Derkert. Hennes liv och konst i Simpnäs by i Roslagen på 1920- och 30-talen.
1996. C-uppsats vid institutionen för konstvetenskap vid Umeå universitet.

Sandström, Annika
Siri Derkert. Simpnäsåren 1920- 30-talen.
Utan årtal (1992). Katalog för en utställning i Norrtälje konsthall. Texten är hämtad ur Annika Sandströms uppsats i konstvetenskap vid Umeå universitet.

Schagerström, August
Upplysningar om Vätömålet i Roslagen.
1883. Ingår i serien ”Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folklif”. Författarens uppsats ”stöder sig uteslutande på egna anteckningar, gjorda sommaren 1881 vid Arholma lotsplats efter muntliga uppgifter af kronolotsen Matias Ahlman, född på Arholma, ock hans hustru Maria Ahlman, född på Björkö…”

Schück, Henrik
Birka.
Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professorn i fysik Per Gustaf David Granqvist tillträder sitt ämbete. Schück diskuterar Birkas (i Mälaren) historia, bl a de många Björköarnas betydelse.

(Se) Tidningen Se nr 27/1945.
Innehåller bl a bildreportaget ”Gamle herrn på Mossboslott” om den originelle stenhuggaren Matts Ferdinand Frisk-Lindgren på Björkö.

Sjöberg, Fredrik
Flugfälla
2004. En andra upplaga kom ut 2006 (en pocket i serien En bok för alla). Entomologen Fredrik Sjöberg, som samlar blomflugor, låter oss bl a möta den svenske entomologen och upptäcktsresanden René Malaise (1892-1978), som tidvis bodde i Simpnäs. Malaise udde är uppkallad efter honom.

Sjöberg, Sven
Rysshärjningar i Roslagen.
1981, Natur och Kultur. En mycket genomarbetad bok som beskriver den historiska bakgrunden till rysshärjningarna och hur de förlöpte dag för dag.

Sjöfors, Gunnar
Mattias Holmers, ett blad ur Roslagens hävder.
1933. Detta är en 5-sidig artikel som ingår i Ute och Hemma, Illustrerad jultidning för svenskt sjöfolk och andra landsmän ute och hemma. Holmers, som föddes 1712 på Arholma, blev en framgångsrik redare och affärsman.

Skenninge Allehanda. Tidning för Björkö-Arholma skola.
1991-2001. Tidningen startades av Sylvia Manners och Jerker Persson. Några lärare, elever och föräldrar ingick i redaktionen. Tidningen har ett blandat innehåll, men mycket rör skolan förr och nu. Det kom totalt ut 20 nummer (på grund av felnumrering kom aldrig nummer 7 ut).

Skid och Friluftsfrämjandet. Årsbok 1962.
Bl a Bertil Ståhl: Sträckdagar på Väddö. Om flyttfåglarnas vår- och höststräck.

Sommarbarnet. Tidning för Barnens Dag.
1942. Flera artiklar om Barnens Ö, bl a en förteckning över de olika kolonihusen och när de började användas.

Stighäll, Christer (red)Värt att se i Roslagens natur.
1992.  En rikt illusterad bok; bl a teckningar av Gunnar Brusewitz. Separata avsnitt om bl a Arsläjan, Arholma och Idö samt Väddö kanal.

Stockholms läns kalender.
Utgiven med några års mellanrum sedan mitten av 1800-talet till 1950-talet. Officiell information om länets socknar, t. ex kommunala och kyrkliga tjänstemän, handlare, hantverkare, fastighetsägare och taxeringsvärden.

Strömberg, Martin
Juniskäret. En bok om Harald Lindberg.
1963, Hökerbergs förlag. Bl a om Harald Lindbergs barndomshem Rumshamn. Boken är rikt illustrerad med  Lindbergs konst, bl a motiv och porträtt från björköbygden.

Strövtåg på Björkö.
2011, Björkö-Arholma hembygdsförening. En beskrivning av  12 strövtåg på Björkö. Varje strövtåg illusrerat med karta.

Svedmar, EugéneBeskrifning till kartbladet Rådmansö.
1885. Skriften är utgiven i serien Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) och omfattar bl a Björkö-Arholma. Här finns  bl a kommentarer om sandstensbrytningen på Björkö.

Svenonius, Lena — Persson, Jerker
Anna-Brita Mattsdotter från Björkö.
Artikel i årsboken Rospiggen 2010.

Svensk fyrlista.
Utgiven av Kungl. Sjöfartsverket (senare Sjöfartsstyrelsen) under perioden 1940-2000, dock inte varje år. Under perioden 1894-1938 gavs den ut med titeln Lista över svenska fyrar.

Svensk hembygd. Uppsala och Stockholms län.
1937.  Enligt  en underrubrik beskriver boken herresäten och gårdar, och Björkö-Arholma har förärats fem beskrivningar: Finala, Kulla, Sterbsnäs, Stridsby och Öster Edsvik.

Svensk lots.
Ges fortlöpande ut av Sjöfartsverket sedan 1851. Innehåller seglingsbeskrivningar över svenska farvatten och hamnar, alltså även Björkö-Arholmas farvatten. Främst avsedd för yrkessjöfarten.

Svenska gods och gårdar, del XI: Stockholms län.
1938. Detta digra arbete omfattar mer än tusen sidor, varav fem sidor behandlar Björkö-Arholma.

Svenska hem i ord och bilder.
Nr 5/1952. I denna tidskrift finns Eric Lindblads artikel ”Hem i färg och toner”, som handlar om Harald Lindberg och hans familjs bostad i Urvädersgränd 13 i Stockholm. Även om hans ateljé i Rumshamn.

Sveriges skeppslista,
särskilt de utgåvor som täcker andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet. Där finns uppgifter om de fartyg som var registrerade på Björkö och Arholma, t ex deras storlek, byggnadsplats och huvudredare.

Söderberg, RolfSiri Derkert.
1974. Boken är utgiven av Sveriges Allmänna Konstförening och innehåller bl a kapitlet ”Simpnäs”, som belyser Siri Derkets verksamhet där under åren 1924-32.

Sörenson, Ulf
Vägvisare till Stockholms skärgård.
2004. Fylliga avsnitt om Björkö och Arholma.

Thunman, Dan
Sveriges fyrplatser.
En bebyggelsehistorisk  dokumentation av f. d. bemannade fyrplatser anlagda under lotsverkets tid. 2000. En storslagen och påkostad bok som kommenterar bl. a. Arholma båk och Simpnäsklubb.

Tofft, Klas
Roligt nästan jämt.
2014. Upplaga 40 ex. Bl a kapitlet ”Livet på Björkö”. Klas Tofft och hans familj har varit sommarboende i Kulla och Harnäset sedan slutet av 1960-talet.

Ullman, Magnus
Rysshärjningarna på ostkusten sommaren 1719.
2006, eget förlag. Författaren är sommarboende på Björkö.

Ullman, Magnus
En stockholmspojke berättar.
Minnesbilder från min uppväxttid 1946-1976. 2009, eget förlag. Bl a om livet på Norra Latins sommarhem Sjövik. Författaren är sommarboende på Björkö.

Uppland. Upplands Fornminnesförenings årsbok.
1951. Bl a Anna-Märta Tjernberg: Harald Lindberg och Roslagen i hans konst.

Wallert, Evert
Brev från Roslagen.
1973. I boken finns bl a kapitlet ”På böcklinggille hos Harald Lindberg tvärs Arholma båk”.

Vecko-Journalen nr 32/1914.
Tidningen innehåller artikeln ”Primadonnan idkar lantliv” som handlar om opersångerskan Signe Rappes sommarvistelse på Finnala gård.

Werkmäster, Daniel (red)
Roslagskonst.
2005. I kapitlet ”Modernismen i Roslagen” finns avsnitt både om Siri Derkert (som under 1920- och 30-talen bodde i Simpnäs) samt om Harald Lindberg.

Wessén, Elias
Birca och bjärkörätt.
Lång artikel i Namn och Bygd 1923, i vilken författaren redovisar en teori om hur namnet Björkö har uppkommit. En kompletterande artikel, Till Birca-frågan, finns i Namn och Bygd 1925.

(Westerberg, Agnes)
Hundare och Skeppslag. Roslagens hembygdsbok VII.
1945. Bl a artikeln ”En Roslags ordlista numro två” med många ord och uttryck från Arholma, meddelade av Agnes Westerberg, som var lärarinna på ön.

Wicklander, Kaj
Albert Wicklander —  en björkösjöman.
Artikel i årsboken Rospiggen 1978.

Vida vatten.
Svenska Kryssarklubbens årsskrift. 1977. Innehåller bl a Martin Strömberg: Harald Lindberg – född till sjöfartsmålare,

Viking Line 25.
1984. En 48-sidig broschyr, som gavs ut i samband med Viking Lines 25-årsjubileum. Bl a artikeln ”Vi grundstötte på premiärturen” av Carl Bertil Myrsten. Artikeln handlar om premiärturen mellan Mariehamn och Simpnäs den 5 juni 1959.

Wiktorsson, Per-AxelFrälsejord eller bondejord – kampen om Lidö i gammal tid.
1991, Norrtälje kulturnämnds skriftserie nr 21. Boken återger ett tjugotal brev från 1500- och 1600-talen som handlar om Lidö. I boken omnämns Björkö ett flertal gånger, vilket alltså är mycket tidiga omnämnanden av ön.

Vårdal, Hege—Taeger, Andreas
The life of René Malaise: from the wild east to a sunken island.
2011. Zootaxa 3127: 38-52. Handlar om den René Malaise som gav namn åt Malaise udde på Björkö.

Våra Öar.
2002-  . Årlig tidskrift som ges ut av Björkö-Arholma hembygdsförening. Första numret kom ut våren 2002. Våra Öar är rik på person– och lokalhistoria från Björkö. Jerker Persson har varit redaktör för tidskriften sedan starten.

Väddö kommun.
1970. En 48-sidig broschyr som innehåller smått och gott även om Björkö-Arholma.

Vägen till byn.
Rumshamns byalag 1963-2003

Välkommen till Norra Latins sommarhem Sjövik.
En 20-sidig broschyr utan årtal (troligen 1960-tal).  Innehåller till större delen Lars-Gunnar Björklunds artikel ”Pojkstaden vid Ålands hav”.

Zetterström, Anna
Skärgårdspensionat.
En dokumentation för Roslagsmuseet. Stencilutgåva 1985. En andra utgåva kom ut 1992. Bl a ett kapitel om Kulla pensionat, som är publicerad även i Våra Öar nr 17/2014.