Stadgar

BJÖRKÖ-ARHOLMA HEMBYGDSFÖRENING

§1 NAMN, VERKSAMHETSOMRÅDE OCH KARAKTÄR

Föreningens namn är Björkö-Arholma Hembygdsförening.

Björkö-Arholma Hembygdsförening är en ideell förening, som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens geografiska verksamhetsområde är Björkö-Arholmabygden i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Som medlem i Stockholms läns hembygdsförbund omfattas föreningen av Hembygdsrörelsens ändamål och ideologiska grund.

§2 HEMBYGDSFÖRENINGENS ÄNDAMÅL

Björkö-Arholma Hembygdsförening ska verka för att kunskapen om och känslan för bygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare samt att minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga.

Björkö-Arholma Hembygdsförening ska genom sin verksamhet bidra till trivsel och samverkan på orten.

§3 HEMBYGDSFÖRENINGENS ORGANISATION

Föreningen består av röstberättigade medlemmar och familjemedlemmar som är intresserade av att på olika sätt stödja föreningens arbete och främja hembygdsarbetet.
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen.
Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ.

Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden 1/1 till 31/12.

§4 MEDLEMSMÖTEN

Som ett inslag i föreningens verksamhet anordnas möten som behandlar angelägna frågor.Vid sådana möten kan även interna föreningsangelägenheter diskuteras och beslut i dessa fattas, under förutsättning att de ärenden som ska behandlas har angivits i den kallelse som ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet.

§5 MEDLEMSKAP

Personer som är intresserade av Björkö-Arholmabygden, vill stödja föreningens arbete och främja hembygdsarbetet är välkomna som medlemmar.

Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas ur föreningen efter beslut av föreningens styrelse.

§6 AVGIFTER

Medlemsavgiften beslutas av ordinarie årsmöte.

§7 LOKALT SAMARBETE

Föreningen ska eftersträva samarbete med andra föreningar på orten och kan inträda som medlem i lokala sammanslutningar vars ändamål gagnar vår verksamhet.

Beslut om inträde i, och utträde ur, sådana sammanslutningar fattas av föreningens styrelse, som också beslutar om föreningens representation.

§8 BILDANDET AV SÄRSKILDA KOMMITTÉER

För ändamål som gagnar föreningens verksamhet kan årsmötet besluta att bilda kommittéer.

§9 ORDINARIE ÅRSMÖTE

Årsmöte med föreningen ska hållas senast under juli-augusti månad på tid och plats som styrelsen beslutar.

Skriftlig kallelse till årsmöte meddelas medlemmarna senast en vecka före mötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 2. Val av årsmötesfunktionärer:
  · mötesordförande
  · mötessekreterare
  · två protokolljusterare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Årsredovisning·
  · Föredragning av verksamhetsberättelse med tillhörande ekonomisk rapport
  · Föredragning av revisorernas berättelse
  · Fastställande av resultat– och balansräkning
  · Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
  · Fastställande av eventuella arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter samt av andra ersättningar
 5.  Val av:
  · ordförande för nästkommande verksamhetsår
  · tre ordinarie styrelseledamöter för de nästkommande två verksamhetsåren
  · minst en ersättare för de nästkommande två verksamhetsåren
  · ledamöter till arbetsgrupper och kommittéer
  · två revisorer för nästkommande verksamhetsår
  · en ersättare för revisorerna för nästkommande verksamhetsår
  · ombud till det regionala hembygdsförbundets årsmöte
  · valberedning om högst fem ledamöter, varav en sammankallande
 6. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 7. Fastställande av avgifter till föreningen

Motion till föreningens årsmöte kan väckas av medlem i föreningen. Sådan motion ska vara föreningens styrelse tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör Hembygdsföreningens ordförande vid öppen omröstning medan lotten avgör vid sluten omröstning. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.

För ändring av stadgarna krävs att minst två tredjedelar av de närvarande är eniga i två på varandra följande medlemsmöten. Se § 13

§ 10 EXTRA MEDLEMSMÖTE

Extra medlemsmöte ska hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst 20 procent av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.

Kallelse till extra medlemsmöte ska ske minst 30 dagar före mötet.

Extra medlemsmöte kan endast besluta i de ärenden som tagits upp på den dagordning, som medlemmarna fått i samband med kallelsen.
Vid extra medlemsmöte gäller i övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

§ 11 HEMBYGDSFÖRENINGENS STYRELSE

Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.
Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf och årsmötets beslut.

Styrelsen ska också:

 • inom sig utse de olika funktionerna.
 • svara för att bokföring och medelsförvaltning är ordnade på betryggande sätt och att iaktta de föreskrifter som kan gälla för influtna medel
 • till riksförbundet och det regionala hembygdsförbundet lämna de uppgifter dessa begär.
 • Styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och minst två ersättare.

Ordförande väljs av årsmötet med en mandattid på ett år.
Ledamöter och ersättare har en mandattid på två år.
Kallelse till sammanträde ska utsändas senast två veckor i förväg.
Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst.

Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig. Teckning av föreningens plusgiro- och bankärenden sker på sätt som regleras i attestordning fastställd av styrelsen.

§ 12 RÄKENSKAPER OCH REVISION

Föreningens räkenskaper förs per 1/1 – 31/12

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmöte två revisorer och en ersättare för dessa.

Styrelsen ska senast den 31/1 till revisorerna överlämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.

Revisorerna ska fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. De skall senast den 15 juni till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggas vid föreningens årsmöte.

§ 13 STADGEÄNDRING

För ändring av stadgarna krävs att minst två tredjedelar av de närvarande är eniga vid två på varandra följande medlemsmöten.

§ 14 UPPLÖSNING

Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant förslag och att detta förslag godkänns vid två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid mötet ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade godkänna beslutet. Kallelse till det senare mötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första mötet föreligger.

I samband med upplösning fattas beslut om hur föreningens tillgångar ska förvaltas. Detta beslut fattas i samma ordning som beslut om upplösning.

Hembygdsföreningens arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv eller annat arkiv så nära ursprungsorten som möjligt.

Björkö 6 juli 2011 och 11 juli 2012
BJÖRKÖ-ARHOLMA HEMBYGDSFÖRENING