Årsmötesprotokoll

Björkö-Arholma Hembygdsförenings årsmöte, 12 juli 2019. Hembygdsgården, Stora Marumsvägen 13

I samband med att hembygdsföreningen fyller 60 år 2019, föregicks årsmötet av underhållning av Björkö Teaters skådespel av om rysshärjningarna för 300 år sedan. Årsmötets deltagare bjöds också på sill och potatis före mötet.

Årsmöte

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Valdes Lena Svenonius till mötesordförande och Magnus Appelberg till mötessekreterare. Till att justera protokollet valdes Denise Duinker Toresson och Nilla Appelberg.

Godkännande av kallelse och dagordning
Godkändes kallelse och dagordning.

Föredragning av verksamhetsberättelse, samt resultat och balansräkning per 2018-12-31
Föredrog Lena Svenonius föreningens verksamhetsberättelse och tillika verksamhetsplan. Camilla Karlsson berättade om festkommitténs arbete och kommande händelser. Jerker Persson berättade om historiska kommitténs arbete och att nästa nummer av Våra öar kommer att handla om Björkös redargårdar. För Samtidskommittén berättade Denise Toresson om arbetet med fiber och Björködagen mm. Lena S meddelade att Ateljerundan gick bra förra året 2018, och att det blir fler deltagare än tidigare detta år. Lena meddelar också att föreningens medlemsantal har ökat senaste åren och nu är732. Föreningens hemsida fungerar bra och facebookgrupp kom till stor nytta under stormen Alfrida i början av året.

Föredragning av revisorernas berättelse
Redovisade Per-Anders Flordal revisorernas berättelse samt att revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkningen godkänns.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Fastställdes resultat och balansräkningen

Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare 2018
Beviljade årsmötet föreningens styrelse och kassaförvaltare ansvarsfrihet.

Val av ordförande och personer till styrelse, revision, kommittéer och valberedning

Val till ordförande för 2020
Omvaldes Lena Svenonius

Val till ordinarie styrelseledamöter för 2020 och 2021
Omvaldes Jerker Persson, Camilla Karlsson, Gunilla Janlert och Daniel Toreson

Val till ersättare inom styrelsen för 2020
Omvaldes Magnus Appelberg, Lillian Gustafsson, Eva Nissen och Lennart Fransson

Val av två revisorer och en ersättare för 2020
Omvaldes Per-Anders Flordal (sammankallande) och Bernt Ericsson. Omvaldes Anders Holmström till ersättare

Val till festkommittén för 2020
Omvaldes Camilla Karlsson (sammankallande), Berit Granberg, Helena Maxe, Lena Svenonius och Maud Öhman

Val till kulturkommittén för 2020
Omvaldes Sigge Höglund (sammankallande), Lennart Fransson, Robert Sjöblom, Lena Gidlöf, Lilian Gustafsson och Eva Nissen.

Val till ateljerundan för 2020
Omvaldes Lena Svenonius (sammankallande), Nina Boström, Karin Wahlström och Marie Svenonius.

Val till samtidskommittén för 2020
Omvaldes Denise Duinker Toresson (sammankallande), Anders Djerf, Bo Gidlöf, Christian Gillman.

Val till historiska kommittén för 2020
Omvaldes Jerker Persson (sammankallande), Carl-Olof Cederblad, Anders Djerf, Daniel Toresson och Per Öhman.

Val till ombud till regionala hembygdsförbundets årsmöte
Gav årsmötet ordförande rätt att delegera uppdraget till annan medlem i föreningen. 

Val till ombud till SIKO:s årsmöte
Valdes Denise Duinker Toresson och Anders Djerf att delta i årsmötet. Lena Svenonius deltar i mötet som medlem i SIKO:s styrelse.

Val till ombud till Skärgårdarnas trafikantförenings årsmöte
Valdes Anders Djerf att delta i detta. Anders ger också en kort beskrivning av föreningens verksamhet och historia.

Val till valberedning för 2020
Omvaldes Börje Justrell (sammankallande), Denise Duinker Toresson och Maud Öhman.

Meddelanden och rapporter från styrelsen och kommittéerna.
Se också pkt 3. Från festkommittén meddelar Camilla Karlsson att alla är välkomna att delta även om man inte ingår i någon av kommittéerna. För historiska kommittén berättar Jerker Persson att Carl-Olof Cederblads material om stenhuggeriet på Björkö kommer att visas den 5-11/8 i Bogehuset. Jerker meddelar också att länsstyrelsen är intresserad av den eventuella fornlämningen som hittats på ön, och att de kommer att undersöka detta närmare. Nästa nummer av Våra öar kommer att handla om Björkös redargårdar. Sigge Höglund, kulturkommittén, efterlyser nya idéer till programförslag och alla är välkomna med tips till Sigge.

Beslut om hembygdsföreningens fortsatta agerande angående hembygdsgården
Lena Svenonius har fått se kommunens värdering av hembygdsgården. Själva byggnaden och tomten runt huset är värderad till 2 mnkr. Anledning till värderingen är att utgöra underlag för en eventuell försäljning. Hur kommunen kommer att agera framöver förväntas klarna när kommunens beredning av ärendet är klar. Årsmötet påpekade att hembygdsföreningen är en stor förening vilket är ett bra argument för en hembygdsgård samt att diskussion om ett eventuellt köp bara är en av flera möjligheter att nyttja hembygdsgården.
– Årsmötet gav styrelsen mandat att driva frågan om hembygdsgården vidare.

Medlemsavgift
Årsmötet beslutar att medlemsavgiften skall vara oförändrad, 150 kr för första medlem och 30 kr för familjemedlem.

Motioner
Motion om föreningens hållning till projektet ”Björkö kyrkby” har inkommit.
– Styrelsen meddelar att styrelsebeslut om föreningens inställning till projektet från den 4 juli, 2018 står fast. Detta innebär att hembygdsföreningens hållning till projektet skall vara neutral och att föreningens viktigaste uppgift i denna fråga är att ta över hembygdsgården. Motionen föranleder därmed ingen ytterligare åtgärd.

Övriga ärenden.
Anders Djerf sitter med i Stockholm läns hembygdsförbunds skärgårdskommitté och undrar om inte föreningen kan åta sig att prenumerera på tidskriften Ledungen.
– Styrelsen tar till sig frågan.

Avslutas årsmötet. Ett stort tack till de som ordnat maten.

Vid protokollet          Ordförande
Magnus Appelberg  Lena Svenonius

Justeras
Denise Duinker Toresson Nilla Appelberg